Onthaal

 

 

Alle vrederechters en rechters in de politierechtbank worden schriftelijk uitgenodigd zich aan te sluiten bij “Het Koninklijk Verbond van de vrede- en politierechters” vzw.

Het Verbond is de beroepsgroepering van de eerstelijnsrechters, die de professionele belangen van haar leden behartigt. Het is de spreekbuis van de vrede- en politierechters naar de media en de buitenwereld toe en uit de regelmatige vragen om advies inzake diverse wetsvoorstellen blijkt dat het Verbond door het Parlement en door de minister van Justitie erkend wordt als volwaardige gesprekspartner inzake de aangelegenheden die ons ambt aanbelangen. Als belangenvereniging ziet het Verbond toe op relevante wetgevende initiatieven die hun impact hebben op de uitoefening van ons beroep en op het sociaal en financieel statuut van de magistraten.

Het Verbond heeft het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters gesticht. Zij benoemt de hoofdredacteurs van het tijdschrift.

Het Verbond wordt geleid door een raad van bestuur die elke maand vergadert, voorgezeten wordt door zijn voorzitter en samengesteld is uit de afgevaardigden van de vrede- en politierechters van het rechtsgebied van de vijf hoven van beroep. Bovendien zijn de voorzitters van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van de verschillende arrondissementen lid met raadgevende stem, zoals de vrede en- politierechters die lid zijn van de Hoge Raad voor de Justitie en de Adviesraad van de magistratuur.

De vrederechters en de rechters in de politierechtbank, lid van de raad van bestuur, vergaderen elk in een afzonderlijk bureau, waarin de punten behandeld worden die specifiek de vrederechters en de politierechters aanbelangen.