Nieuws

ADVIES INZAKTE DE VERDELING VAN BEWINDDOSSIERS VOLGENS EEN ALFANUMERIEK SYSTEEM.

Het Verbond heeft een advies uitgebracht over de verdeling van herverdeling van bewinddossiers tussen naburige kantons op basis van een alfanumeriek systeem dat in haar ogen het nabijheidsbeginsel in gevaar dreigt te brengen. U kunt het advies hier vinden.

 

Tekort aan magistraten : resolutie ingediend door de CDH 

Speciale aandacht wordt getroken op de resolutie van de CDH betreffende het aantrekkelijker maken
van het ambt van magistraat
 die:

-voor de eerste keer de aandacht trekt van de politieke wereld op de werkoverlast (p.6) van de Belgische magistratuur en het tekort aan magistraten en ondersteunend personeel in de mate van 13,3 magistraten voor 100.000 inwoners versus een Europese gemiddelde van 17,7 en 43,5 ondersteunend personeelseenheden voor een Europese gemiddelde van 60,9 (p.6)  ;

-die de vermindering van het aantal kandidaten voor de diverses examens vaststelt van 810 in 2010 naar 527 in 2019 en dus een problematische verlies in aantrekkingskracht;

-die de te lage slaagkansen vaststelt in het licht van de context waarin de examens worden afgelegd (p. 8) en het gebrek aan gespecialiseerde examens (p.9);

-die het ontbreken van een sociaal statuut vaststelt en de negatieve werking op de toeloop van kandidaten (p11) alsook de hervorming van het gerechtelijk landschap die dezelfde negatieve werking heeft (p.4 in fine);

-en uiteindelijk, de negatieve imago van de magistratuur (p.11) en de hervorming van de pensioenen (p. 4)  als negatieve factoren voor de toeloop van kandidaten vaststelt.

Laten wij hopen dat de de politieke wereld hiervan collectief bewust van zullen worden en dat dit tot verbeteringen zal lijden.

Albert Billiet

Voorzitter KVVP

 

 

 

Nieuwe discussie forum voor vrede- en politierechters

 Yahoo meldde dat ze hun dienst aan die discussiegroepen op 15 december 2020 stopzetten

Het Verbond van vrederechters en politierechters heeft in samenwerking met die Keure besloten een nieuw platform op te richten, dat ons toelaat de lijst van deelnemers aan te passen, en onze discussies op een modernere manier te voeren, met respect voor de discretie. Het forum is uitsluitend bedoeld voor vrederechters en rechters in de politierechtbank.

Het forum is toegankelijk op het adres forum.diekeure.be

Door hier te klikken kunt U een instructiefilmpje laten afspelen over hoe U lid kan worden en hoe U kan toetreden tot het nieuw platform. 

 

COVID 19.  Het KVVP stelt een piste voor aan de Waalse regio om antwoord te geven aan de juridische problemen die aan de coronaviruscrisis verbonden zijn.

 

Op vraag van het cabinet van de minister van woning van de Waalse regio betreffende het antwoord dat gegeven moet worden op de juridische problemen die zich in huurzaken zullen stellen in verband met de COVID 19 crisis, stelt het KVVP voor dat de imprevisieleer die in het ontwerp van nieuwe Burgerlijk Wetboek is vervat in werking wordt gesteld.

U kunt hier het in Frans opgestelde tekst hier vinden

Studiemiddag sociale huur Gent 12/03/2020 

Die Keure meldt ons dat ze een studienamiddag organiseren over sociale huur voor vrederechters en advocaten in Gent op 12.3 met als sprekers ondermeer Tom Van Dromme en vrederechter Eddy Schelfhout van Zelzate. De deelnemers krijgen ook het boek van Van Dromme over sociale huur. Meer info op hun website. (Het IGO betaalt)

 


Hoorzitting nultolrantie in het verkeer  07.01.2020

Het KVVP werd uitgenodigd op de hoorzitting van 7 januari 2020 van de Commissie Mobiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers teneinde het standpunt van de rechters in de politierechtbank toe te lichten met betrekking tot twee wetsvoorstellen die er toe trekken het toegelaten alcoholgehalte bij het besturen van een voertuig te verlagen. Het Verbond hield een bevraging bij de rechters in de politierechtbank. Koenraad Willebrords, rechter in de politierechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout, vertegenwoordigde het Verbond tijdens die hoorzitting. Het resultaat van de bevraging en zijn verslag van de hoorzitting vindt u hier bijgevoegd


Ik geloof in de rechtsstaat

Het Verbond heeft in het kader van de beweging “ik geloof in de rechtsstaat” een aantal gemeenschappelijke eisen van de meeste actoren van Justitie onderschreven en dit in het verlengde van het memorandum die door het Verbond aan de politieke partijen voor de verkiezingen werd overhandigd. Ziehier de aangenomen tekst


De laatste uitgave van het T. Vred is beschikbaar op jurisquare ! Het thema is het verbintenissenrecht.

Naast de rechtspraak, zijn er maar liefst 7 heel interessante noten gepubliceerd. Hier de link naar de inhoudstafel.

Veel leesplezier !


Advies armoedebestrijding 6 november 2019

Op 6 november 2019, heeft het Verbond advies uitgebracht aan de Commissie Economie van de Kamer van volksvertegenwoordigers betreffende armoedebestrijding en in het bijzonder over de schuldenindustrie en overmatige schuldenlast.

Het Verbond formuleert in dat advies concrete voorstellen om de overmatige schuldenlast te bestrijden.

U kunt het advies hier raadplegen​.

 

 


66 dagen om Justitie te redden. Teken de petitie !

Het KVVP heeft zich aangesloten aan de beweging  “66 dagen om Justitie te redden"

De politieke wereld moet bewust zijn van de noden van Justitie voor een geloofwaardige rechtsstaat.

Un kunt hier de petitie vinden ter attentie van de minister van Justitie die het KVVP vraagt te ondertekenen en gescand naar collega Mireille Delange te sturen

U zult hier de tekst van de toespraak van onze voorzitter Jean-Hwan Tasset vinden die hij tijdens de bijeenkomst van 20 maart op het Paleis van Justitie in Brussel heeft gehouden.

U kunt ook hier de link vinden naar de site die aan de beweging is toegewijd.

 
2 SEPTEMBER 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat de verbeurdverklaring en immobilisering van voertuigen betreft- BS 02/10/2018

 

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.
Art. 2. Artikel 38, § 6, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 maart 2018, wordt vervangen als volgt:
" § 6. De rechter moet het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig van ten minste drie maanden uitspreken en het herstel van het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen voor de vier examens en onderzoeken bedoeld in § 3, eerste lid, wanneer de schuldige, na een veroordeling met toepassing van de artikelen 29, § 1, eerste lid, 29, § 3, derde lid, 30, §§ 1, 2 en 3, 33, §§ 1 en 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1, 48, 62bis of artikel 22 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, één van deze bepalingen binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, opnieuw overtreedt.
In geval van herhaling binnen drie jaar na een veroordeling waarin toepassing is gemaakt van het eerste lid, en die in kracht van gewijsde is gegaan voor één van de in het eerste lid bedoelde overtredingen, bedraagt het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig ten minste zes maanden en is het herstel van het recht tot sturen afhankelijk van het slagen voor de vier examens en onderzoeken bedoeld in § 3, eerste lid.
In geval van nieuwe herhaling binnen drie jaar na een veroordeling waarin toepassing is gemaakt van het tweede lid of dit lid, en die in kracht van gewijsde is gegaan voor één van de in het eerste lid bedoelde overtredingen, bedraagt het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig ten minste negen maanden en is het herstel van het recht tot sturen afhankelijk van het slagen voor de vier examens en onderzoeken bedoeld in § 3, eerste lid.
Art. 3. In artikel 50 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 maart 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1 worden de woorden "voor zover het voertuig eigendom is van de dader van het misdrijf of uitsluitend te zijner beschikking staat voor een termijn die ten minste gelijk is aan de duur van de immobilisering" weggelaten;
2° paragraaf 1 wordt aangevuld met het volgende lid:
"Indien het voertuig geen eigendom is van de dader van het misdrijf, kan de rechter de immobilisering van het voertuig slechts bevelen indien de eigenaar van het voertuig veroordeeld wordt voor een overtreding als bedoeld in de artikelen 32, 37, 2°, 37bis, § 1, 3°, of 49.";
3° in paragraaf 2:
a) wordt het woord "definitief" vervangen door het woord "levenslang";
b) worden de woorden "ten minste zes maanden" vervangen door de woorden "ten minste drie maanden";
4° paragraaf 2 wordt aangevuld met het volgende lid:
"Indien het voertuig geen eigendom is van de dader van het misdrijf, kan hij niettemin de verbeurdverklaring van het voertuig bevelen indien de eigenaar van het voertuig veroordeeld wordt voor een overtreding zoals bedoeld in de artikelen 32, 37, 2°, 37bis, § 1, 3°, of 49.
Art. 4. Artikel 51 van dezelfde wet wordt opgeheven.
Art. 5. ln artikel 65/1 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 maart 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in § 1, vierde lid, worden de woorden "de derde werkdag na de dag van de afgifte van de aangetekende zending of gerechtsbrief aan de post" vervangen door de woorden "de tiende werkdag na de dagtekening van het bevel tot betalen bedoeld in het derde lid, 1° ";
2° het eerste lid van § 2 wordt aangevuld als volgt:
"De aangetekende zending wordt geacht te zijn verzonden de derde werkdag voor de ontvangst ervan op de griffie.";
3° het tweede lid van § 2 wordt aangevuld met de woorden "of het systeemnummer".
Art. 6. ln artikel 67bis van dezelfde wet worden tussen het tweede en het derde lid twee leden ingevoegd, luidende:
"De kennisgeving van de identiteit van de bestuurder dient te gebeuren binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag waarop de houder van de kentekenplaat kan bewijzen dat hij niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten.
De Koning kan de formaliteiten bepalen die gevolgd dienen te worden bij het weerleggen van het vermoeden en de overmaking van de identiteit.".
Art. 7. Artikel 67ter, tweede lid, van dezelfde wet wordt aangevuld met de volgende zin:
"De Koning kan de formaliteiten bepalen die gevolgd dienen te worden bij de overmaking van de identiteit."
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 2 september 2018.

Plaatsvervangende rechters antwoord aan de HRJ

Begin deze zomer heeft het Verbond via een persbericht haar bezorgdheid uitgedrukt over de gevolgen van een voorontwerp van wet die door de ministerraad aangenomen is betreffende plaatsvervangende rechters en in het bijzonder over het gevaar van hun massaal ontslag.

Op 20 juli heeft de voorzitster van de HRJ gereageerd door een mail naar alle magistraten te sturen. Zij achtte de houding van het Verbond “onnodig verontrustend”.

Doch heeft het Verbond in deze mail geen elementen gevonden die haar zou kunnen geruststellen en heeft besloten op deze mail te antwoorden.

U zult ons antwoord hier vinden.

Nieuws van onze erevoorzitter Lode Vrancken

Onder deze link zult u de tekst vinden van de toespraak van onze erevoorzitter over de vrederechter van de toekomst die hij op 30 mei 2018 hield ter gelegenheid van de voorstelling van het boek "Vrederechter tot uw dienst" .

Ook onze noorderburen hebben interesse in de Belgische vrederechter. Onder deze link een interview van Lode Vrancken en van onze Nederlandse collega Rik Kruisdijk opgesteld door Emese Von Boné.

 


In het Staatsblad voor de rechters in de politierechtbank

27 JUNI 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft herstelexamens en -onderzoeken na een veroordeling tot een verval van het recht tot sturen

Publicatie in het B.S.  : 2018-07-30

Artikel 45 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 maart 2014, wordt aangevuld met een derde lid, luidende:
"Indien de rechter het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maakt van het slagen voor een of meer van de in artikel 38, § 3, bedoelde examens, kan hij deze maatregel beperken tot de categorie van voertuigen waarmee de overtreding die aanleiding heeft gegeven tot verval, werd begaan.".

In artikel 69 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998, vervangen bij het koninklijk besluit van 8 maart 2006, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 10 juli 2006, 28 april 2011, 3 april 2013 en 19 november 2017, in paragraaf 4, eerste streepje, worden de woorden "met inbegrip van de categorie van het voertuig waarmee de overtreding werd begaan" ingevoegd tussen de woorden "de reden" en de woorden "desgevallend of het".

In artikel 72 van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 8 maart 2006, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 10 juli 2006, 28 april 2011, 3 april 2013 en 19 november 2017, in paragraaf 4, tweede lid, wordt de bepaling onder 4°, opgeheven bij het koninklijk besluit van 24 augustus 2007, hersteld in de volgende lezing: "4° in afwijking van de bepalingen onder 1° tot 3°, wordt, indien het praktische examen werd afgelegd met een voertuig van dezelfde categorie als datgene waarmee de overtreding die heeft geleid tot het verval werd begaan, het rijbewijs waarvan de bestuurder houder is teruggegeven door de griffier.".


De samenstelling van de raad van bestuur van het Verbond is vanaf 1 september 2018 is veranderd.

Vrederechter Pierre Cirriez vervangt Pierre PAPLEUX op rust gesteld.

U kunt de actuele samenstelling van de Raad hier vinden


De commissie Justitie van de kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het verbond gevraagd om advies 

betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de niet voor beslag vatbare goederen  n° 2515/001

Het Verbond zal op 4 juli 2018 in de commissie gehoord worden.

Wenst u uw mening te geven over dat wetsvoorstel aan de verantwoordelijke die het Verbond in de commissie zal vertegenwoordigen klik dan hier

 

 

Nieuwe benoemingen in het Staatsblad van 8 juni

 

Het Staatsblad van 8 juni brengt ons goed nieuws door nieuwe benoemingen

- De heer Culem P., ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen, aangewezen tot voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen;
- Mevr. Joncheere S., substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, benoemd tot vrederechter van het kanton Mol;
- De heer Vermeulen E., rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot vrederechter van het eerste kanton Schaarbeek;
- De heer Goris R., vrederechter van het tweede kanton Brussel, benoemd tot vrederechter van het tweede kanton Schaarbeek;
- Mevr. Verlinden L., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Halle-Vilvoorde, benoemd tot vrederechter van het kanton Lennik;
- Mevr. De Ridder J., rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot vrederechter van het kanton Meise;
- Mevr. Demoulin A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, benoemd tot vrederechter van het tweede kanton Luik;
- Mevr. Steiner M., ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Luik, benoemd tot vrederechter van het tweede kanton Verviers;
- Mevr. Baix K., rechter in de rechtbank van koophandel Henegouwen, benoemd tot vrederechter van het vijfde kanton Charleroi;
- De heer Vandebroek M., advocaat, benoemd tot vrederechter van het kanton Heist-op-den-Berg;
- Mevr. Schalenbourg V., advocaat, benoemd tot vrederechter van het kanton Willebroek.

Proficiat aan alle benoemde en welkom aan de nieuwe collega's, het Verbond wens jullie een vreugdevol verijkenden beroepsleven toe.


Voordracht HRJ

 

Onze collega Jan Kamoen is op 5 juni voorgedragen geweest als voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

Proficiat aan deze nieuwe voorzitter.


Publicatie vacante betrekkingen

 

Eindelijk heeft de minister vandaag op 1 juni vacante betrekkingen gepubliceerd van vrederechters en rechters in de politierechtbank.

Het Verbond hoopt dat vele kandidaten zich kenbaar zullen maken.

Voor Vlaanderen zijn de betrekkingen van Voorzitter van het arrondissement Leuven, de betrekkingen van vrederechter van Oostende en Ieper en de plaatsen van rechter in de politierechtbank van het arrondissement van Antwerpen (2) en Oost-Vlaanderen (1) vacant verklaard.

In Brussel zijn de betrekkingen van vrederechter van Anderlecht I, Etterbeek et Brussel II vacant verklaard.

In Wallonië zijn de betrekkingen van voorzitter van het arrondissement Namen, van vrederechter Aat-Lessen en Virton vacant verklaard evenals één plaats van rechter in de politierechtbank.

Een termijn van 20 dagen is voorzien voor kandidaatstelling.

Wilt u enige inlichting over deze vacatures hebben ? U kunt hier per mail een vraag stellen.

 


Op 30 mei vindt in Brussel op de Waterloolaan 115 een studiedag plaats met als titel Vrederechter tot uw dienst, de hervormingen en de toegang tot de rechter. Hier kunt u er praktische informatie over vinden.

Onze gewezen voorzitter Lode Vrancken zal op die dag een van de sprekers zijn. Hier kunt u zijn bijdrage vinden.


Congres

 

​Het congres 2018 van het Verbond vond plaats op 26 mei. U kunt hier de toespraak van onze voorzitter vinden. Ook kunt u het beknopt verslag van de algemene vergadering op deze site vinden.

 

 

 

 

 

 

 

U zult hier ook het welkomstwoord van de schepen van Lessen Dimitri Wittenberg vinden, die niet zuiver formeel was.


 

Onze collega Kris Rotthier heeft een nieuw boek geschreven over ons beroep De vrederechter tot uw dienst.

En daar hoort uiteraard een interview bij ...


Als jullie de uitzending op de Nederlandse TV gemist hebben met o.a. onze collega en oud-voorzitter Lode Vrancken, hierbij de link.

U krijgt het te zien rond de 14de minuut van de uitzending.