Persberichten

BRIEF VAN DE VOORZITTERS VAN DE RECHTBANKEN VAN EERSTE AANLEG VAN BRUSSEL OVER DE ZORGWEKKENDE TOESTAND VAN DE VREDEGERECHTEN EN POLITIERECHTBANKEN IN BRUSSEL DIE MOGELIJK TOT DE SLUITING VAN EEN AANTAL BRUSSELSE VREDEGERECHTEN ZAL LIJDEN

Het Verbond steunt de brief die de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel en de Voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel gezamelijk naar de minister van Justitie hebben gestuurd in hun hoedanigheid van korpschef van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken van Brussel  betreffende de erbarmelijke toestand van de vredegerechten van Brussel die mogelijk tot de sluiting van een aantal vredegerechten zal lijden.

 

AANSLAG 16 OKTOBER - BRUSSELSE JUSTITIE - NABIJHEIDSRECHTERS perscommuniqué 23/10/2023

Het probleem van het parket van Brussel is niet de enige die om dringende oplossingen vraagt. 6 van de 19 vredegerechten van het Brussels gewest zijn zonder rechter titularis terwijl de vrede- en politierechters van het Brussels arrondissent nog steeds geen eigen voorzitter of directie comité hebben.

 

UITHUISZETTINGEN BRUSSEL ADVIES BRUSSELSE VREDERECHTERS 13/06/2023

De vrederechters van het  Gerechtelijk Arrondissement Brussel verenigd in hun Conferentie  hebben een advies uitgebracht over het ontwerp van ordonnantie met betrekking tot gerechtelijk uithuiszettingen en het Begrotingsfonds voor Solidariteit. Verbond zal dit punt ter sprake brengen tijdens de bestuursvergadering van 20 september 2023 en zal op haar beurt een standpunt innemen. Hier te vervolgen…

 

VOORZITTERS VREDERECHTERS EN RECHTERS IN DE POLITIERECHTBANK BRUSSEL OPROEP BELEIDSMAKERS

Reeds sedert 2014 ijvert het Verbond ervoor dat ook de collega’s van  het Gerechtelijk Arrondissement Brussel, Halle-Vilvoorde eigen voorzitters zouden hebben en een eigen directiecomité.Bijgevolg ondersteunt het verbond de beslissing van de Brusselse collega’s genomen in hun Algemene Vergadering van 24 en 31 mei 2023 die de beleidsmakers vraagt om dringend de nodige wetgvende initiatieven te nemen gezien de komende implementering van het autonoom beheer.

 

PERSBERICHT ARMOEDE BESTRIJDING 1 APRIL 2021 

 

Samen met Beweging.net stelt het Verbond een praktische (tussen) oplossing voor om onaanvaarbare proces- en uitvoeringskosten voor consumenten met tijdelijke betalingsproblemen in te perken.

 

 

 

PERSBERICHT VAN 1 SEPTEMBER 2019

 

Ter gelegenheid van de opening van het gerechtelijk jaar en met het oog op de vorming van een nieuwe regering, wensen de actoren van Justitie de prioriteiten voor Justitie in herinnering te brengen.

Samen met andere magistraten verenigingen en avocat.be heeft het KVVP een persmededeling ondertekend die zes fundamentele eisen van de  actoren van Justitie  in herrinering brengt.

U kunt er kennis van nemen door op de link te clikken.


Memorandum van het KVVP m.h.o. op de federale verkiezingen.

Op 19 december 2018 heeft het Verbond een memorandum aangenomen t.b.v. de politieke partijen m.h.o. de federale verkiezingen.

De recente hervormingen betreffende de nabijheidsgerechten, doorgevoerd zonder voldoende voorbereiding, zonder adequate financiering, noch de nodige middelen om de invoering en de opvolging er van te verzekeren, hebben deze gedestabiliseerd

Door het memorandum wil het Verbond de aandacht van de politici vestigen op het maatschappelijk belang van de goede werking van de nabijheidsgerechten en formuleert een aantal eisen et suggesties.

Het Verbond sluit zich natuurlijk aan bij de eisen van de andere gerechtelijke instantie zoals het respect voor de magistraten als belichaming van een echte derde macht en de herfinanciering van Justitie

Het Verbond wenst ook de aandacht van de politici vestigen op bepaalde punten eigen aan de nabijheidsgerechten, zoals:
-de verzoeningsrol en verzoenende functie van de nabijheidsrechter te versterken;
-een drastische vermindering van de gerechtskosten;
-de behandeling van Brussel zoals de alle andere regio's van het land;
-een « stop » van de structurele wijzigingen.

Dit memorandum is aan de verantwoordelijken van de politieke partijen overhandigd geweest.

U kunt de complete tekst van het memorandum hier vinden


Plaatsvervangende rechters

Persmededeling van het KVVP betreffende het voorontwerp van wet dat onder andereeen (territoriaal) verbod op cumul van het ambt van plaatsvervangende raadsheer of plaatsvervangende rechter met de ambt van gerechtelijke mandataris” inhoudt en dat door de Ministerraad is goedgekeurd.

 

Het K.V.V.P. wenst eraan te herinneren dat plaatsvervangende rechters, in de huidige constellatie, onontbeerlijk zijn voor een goede rechtsbedeling en waarschuwt voor het massale ontslag van de plaatsvervangende rechters dat deze tekst zeer waarschijnlijk teweeg zal brengen. Het Verbond interpelleert de minister van Justitie et formuleert alternatieve voorstellen.

 

De volledige tekst van de mededeling kan hier geraadpleegd worden NL  FR

 


Sociaal statuut van de magistraten

 

Het KVVP nam kennis van het voorontwerp van wet betreffende het sociaal statuut van de magistraten, de gerechtelijke stagiairs en de assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank en het ontwerp tot de hervorming van de evaluatieprocedure van de magistraten.

Het KVVP vraagt meer uitleg aan de minister van Justitie en zal zich blijven verzetten tegen een gelijkschakeling van het statuut van magistraten van de zetel met dat van ambtenaren. De specifieke taken die de magistraten van de zetel hebben en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht moeten gewaarborgd blijven.

Het KVVP blijft deze problematiek van nabij opvolgen.

12 juni 2018