Persberichten

PERSBERICHT ARMOEDE BESTRIJDING 1 APRIL 2021 

 

Samen met Beweging.net stelt het Verbond een praktische (tussen) oplossing voor om onaanvaarbare proces- en uitvoeringskosten voor consumenten met tijdelijke betalingsproblemen in te perken.

 

 

 

PERSBERICHT VAN 1 SEPTEMBER 2019

 

Ter gelegenheid van de opening van het gerechtelijk jaar en met het oog op de vorming van een nieuwe regering, wensen de actoren van Justitie de prioriteiten voor Justitie in herinnering te brengen.

Samen met andere magistraten verenigingen en avocat.be heeft het KVVP een persmededeling ondertekend die zes fundamentele eisen van de  actoren van Justitie  in herrinering brengt.

U kunt er kennis van nemen door op de link te clikken.


Memorandum van het KVVP m.h.o. op de federale verkiezingen.

Op 19 december 2018 heeft het Verbond een memorandum aangenomen t.b.v. de politieke partijen m.h.o. de federale verkiezingen.

De recente hervormingen betreffende de nabijheidsgerechten, doorgevoerd zonder voldoende voorbereiding, zonder adequate financiering, noch de nodige middelen om de invoering en de opvolging er van te verzekeren, hebben deze gedestabiliseerd

Door het memorandum wil het Verbond de aandacht van de politici vestigen op het maatschappelijk belang van de goede werking van de nabijheidsgerechten en formuleert een aantal eisen et suggesties.

Het Verbond sluit zich natuurlijk aan bij de eisen van de andere gerechtelijke instantie zoals het respect voor de magistraten als belichaming van een echte derde macht en de herfinanciering van Justitie

Het Verbond wenst ook de aandacht van de politici vestigen op bepaalde punten eigen aan de nabijheidsgerechten, zoals:
-de verzoeningsrol en verzoenende functie van de nabijheidsrechter te versterken;
-een drastische vermindering van de gerechtskosten;
-de behandeling van Brussel zoals de alle andere regio's van het land;
-een « stop » van de structurele wijzigingen.

Dit memorandum is aan de verantwoordelijken van de politieke partijen overhandigd geweest.

U kunt de complete tekst van het memorandum hier vinden


Plaatsvervangende rechters

Persmededeling van het KVVP betreffende het voorontwerp van wet dat onder andereeen (territoriaal) verbod op cumul van het ambt van plaatsvervangende raadsheer of plaatsvervangende rechter met de ambt van gerechtelijke mandataris” inhoudt en dat door de Ministerraad is goedgekeurd.

 

Het K.V.V.P. wenst eraan te herinneren dat plaatsvervangende rechters, in de huidige constellatie, onontbeerlijk zijn voor een goede rechtsbedeling en waarschuwt voor het massale ontslag van de plaatsvervangende rechters dat deze tekst zeer waarschijnlijk teweeg zal brengen. Het Verbond interpelleert de minister van Justitie et formuleert alternatieve voorstellen.

 

De volledige tekst van de mededeling kan hier geraadpleegd worden NL  FR

 


Sociaal statuut van de magistraten

 

Het KVVP nam kennis van het voorontwerp van wet betreffende het sociaal statuut van de magistraten, de gerechtelijke stagiairs en de assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank en het ontwerp tot de hervorming van de evaluatieprocedure van de magistraten.

Het KVVP vraagt meer uitleg aan de minister van Justitie en zal zich blijven verzetten tegen een gelijkschakeling van het statuut van magistraten van de zetel met dat van ambtenaren. De specifieke taken die de magistraten van de zetel hebben en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht moeten gewaarborgd blijven.

Het KVVP blijft deze problematiek van nabij opvolgen.

12 juni 2018